Election.vn

Nơi tranh cử để quản trị các cộng đồng được ươm mầm tại ThucGiac.com

Với cá nhân: tranh cử chức trưởng ban quản trị

với các trường đại học và các hiệp hội: tranh cử để làm cơ quan bảo trợ chuyên môn

Với các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và truyền thông: tranh cử để làm cơ quan bảo trợ truyền thông

Hỏi: lợi ích khi làm bảo trợ cộng đồng này là gì? đáp: những lợi ích gồm có những quyền lực nổi và quyền lực ngầm, tất cả đều là những vấn đề tế nhị không tiện nói công khai. nếu bạn không thấy được các lợi ích khi làm cơ quan bảo trợ cộng đồng này thì tốt nhất là bạn không nên tranh cử. 

Các cộng đồng nghề nghiệp

Hãy bấm vào mỗi trang dưới đây để xem danh sách các nhóm đang tranh cử quản trị một cộng đồng và gia nhập vào một nhóm phù hợp với bạn

Các nhóm tranh cử quản trị Engineer.vn - Cộng đồng kỹ sư Việt Nam toàn cầu

Các nhóm đang tranh cử quản trị các cộng đồng dịch vụ của Việt Nam

Hãy bấm vào mỗi trang dưới đây để xem danh sách các nhóm đang tranh cử và gia nhập vào một nhóm phù hợp với bạn

Các nhóm tranh cử quản trị Engineer.vn - Cộng đồng kỹ sư Việt Nam toàn cầu

Các nhóm đang tranh cử quản trị cộng đồng của các trường đại học

Hãy bấm vào mỗi trang dưới đây để xem danh sách các nhóm đang tranh cử và gia nhập vào một nhóm phù hợp với bạn

Các nhóm tranh cử quản trị UAH.Association.vn - Cộng đồng đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

Các nhóm đang tranh cử quản trị cộng đồng các tỉnh thành

Hãy bấm vào mỗi trang dưới đây để xem danh sách các nhóm đang tranh cử và gia nhập vào một nhóm phù hợp với bạn

Các nhóm tranh cử quản trị HaNoi.Association.vn - TP Hà Nội