Hướng dẫn cách tranh cử

HuongDan.TranhCu.com / Guide.Election.vn

Bước 1: Đăng ký vào phong trào Việt Nam Thức Giấc

Bạn sắp tranh cử vào các vị trí chủ chốt trong phong trào Việt Nam Thức Giấc nên cần đăng ký thành viên tại DangKy.Thuczac.com. Do bạn sẽ dùng bí danh YourName.Bidanh.com để tạo trang web tranh cử là YourName.TranhCu.com nên bạn cần chọn một bí danh YourName thật dễ nhớ và ngắn gọn khi đăng ký tạo tên điện tử tại Ename.vn. Bí danh là cái đầu tiên thể hiện đẳng cấp của bạn trong chiến dịch tranh cử này nên đừng ngại đầu tư cho nó.

Sau đó hãy đầu tư thời gian thể hiện năng lực của bạn lên bản CV online YourName.Bidanh.com để mọi người có thể biết được nhận thức của bạn một cách nhanh nhất.

Bước 2: Đăng ký tạo website YourName.TranhCu.com

Đăng ký tạo website YourName.TranhCu.com tại đây để bạn thể hiện toàn bộ chiến dịch tranh cử của mình theo những gợi ý trên website mặc định ban đầu gồm các phần: why, how, what, who, when, where...

Bước 3: Chiêu mộ đồng đội

Sau khi hoàn thiện website YourName.TranhCu.com, hãy gửi nó cho những người đồng chí hướng với bạn mời họ tham gia vào ban quản trị của bạn với một vị trí cụ thể nào đó mà bạn đã nêu trong website tranh cử. Với những người lớn hơn bạn, hãy mời họ vào ban cố vấn. Với những người nhỏ hơn bạn, hãy mời họ đảm nhận một vị trí nào đó.

Hãy lưu ý rằng, nếu bạn trúng cử làm Chủ tịch cộng đồng thì có toàn quyền bổ nhiệm những vị trí cấp dưới của bạn như Phó chủ tịch, ủy viên, thư ký, kế toán... nhưng các chức vụ Chủ tịch các cộng đồng chuyên ngành (group) và chủ tịch các cộng đồng địa phương thuộc cộng đồng của bạn thì bạn chỉ có quyền tiến cử và vận động tranh cử cho họ chứ không có quyền bổ nhiệm vì những vị trí này vẫn phải thông qua bỏ phiếu online như trang Hướng dẫn.